Нурсултан Назарбаевтын Еуразиялык Миссиясы

Код товара 3546865
Издательство Арктогея
Год выпуска2005
ISBN9789965959233
Вес 21 г
Оформлениемягкая обложка
Кол-во страниц 256
Размер 28x21x1,3 см

Наличие в е-магазине

товар доступен под заказ только в розничных магазинах
Белгiлi Ресей философы, саясатганушы, геосаясаткер, халыкаралык "Евразиялык козгалыс" жетекшiсi Александр Дугиннiн бyл кiтабында Казакстан Республикасынын Президентi Нурсултан Эбiлгулы Назарбаевтыц еуразиялык дуниетаным негiзiндегi идеяларына саликалы талдау жасалынып, тарихи-философиялык тулгасы сомдалады. 1994 жилы 29 наурызда Н.Э.Назарбаев усыиган "Еуразиялык одактыц" ыкпалдасу тужырымдамасы ой елегiнен откiзiледi.Казiргi замангы манызды окигалар мен багыттар тенiрегiндегi еуразиялык жоне жана еуразиялык ой-пiкiрлердiя кыскаша жазбасы берiледi, бугiндей еуразиялык ой-пiкiрлердiн кыскаша жазбасы берiледi, бугiндей еуразиялык кенiстiктi жанарту, демократияландыру жэне дамыту максатында Казакстан мен Ресей арасыцын жан-жакты жакындасу жобаcы негiздeлtlш.lРецензии и отзывы на книгу "Нурсултан Назарбаевтын Еуразиялык Миссиясы"

Ваш отзыв будет первым